Projekt: Nadgradnja sistem zagotavljanja kakovosti na Fakulteti za medije (2012-2015)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Naziv operacije: Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015

Kratek opis operacije: Nadgradnja sistem zagotavljanja kakovosti na Fakulteti za medije (2012-2015)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.« Sistem zagotavljanja kakovosti na Fakulteti za medije je stalen proces, ki vključuje nenehno izboljševanje vseh dejavnosti fakultete. Zasnovan je bil tako, da omogoča transparentnost in preglednost poslovanja, vodenje s cilji, strokovnost dela, odzivnost in zadovoljstvo vseh deležnikov fakultete. Temeljni dokument sistema zagotavljanja kakovosti je Poslovnik za akademske standarde in kakovosti, ki je je osnova za obvladovanje kakovosti dela in razvoja na FaM. Z njim želimo zagotoviti, da bodo vsi relevantni deležniki seznanjeni s pravili in postopki izvajanja programov ter procesom nenehnega izboljševanja kakovosti ter s tem omogočiti njihovi participacijo v teh procesih. Gre za operativen in dinamičen dokument, tako da se lahko skladno z vsakokratnimi samoevalvacijami in relevantnimi spremembami ter trendi v domačem in mednarodnem okolji na področju zagotavljanja kakovosti tekoče izvajajo vse potrebne spremembe in dopolnitve.

Nadgradnja sistema zagotavljanja kakovosti na FaM bo temeljila na naslednjih izhodiščih:

  • analiza obstoječih procesov zagotavljanja kakovosti,
  • analiza obstoječega in nadgradnja informacijskega sistema z namenom seznanjenosti vseh relevantnih deležnikov s procesi sistema zagotavljanja kakovosti na FaM, kar jim bo omogočilo informirano participacijo v samih procesih,
  • vzpostavitev baz ekspertov evalvatorjev (tujih in domačih), ki bodo sodelovali pri samoevalvacijskih procesih fakultete,
  • usposabljanja namenjena notranjim deležnikom fakultete (študenti, zaposleni in sodelavci – tako strokovni, pedagoški kot raziskovalni kadri), kar bo predvidoma omogočilo večjo in bolj informirano participacijo v procesih zagotavljanja kakovosti na FaM,
  • organiziranje delavnic za zunanje deležnike, kar bo dejavnosti fakultete še bolj povezalo z relevantnih zunanjim okoljem (vključujoč deležnike iz gospodarstva in negospodarstva) doma in v tujini,
  • priprava priročnikov in gradiv ter njihovo udejanjanje kot rezultat navedenih aktivnosti,
  • izvedba mednarodne programske evalvacije, • analiza programske ponudbe,
  • uvajanje interdisciplinarnih znanj.

Naziv upravičenca: Fakulteta za medije, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana

Financiranje: Vrednost celotnega projekta: 5.200.000,00 €

Vrednost projekta za FaM: 228.056,00 €, od tega: 85 % - delež prispevka EU v višini 193.847,59 € 15 % - delež slovenske udeležbe v višini 34.208,41 €

Časovni okvir projekta: od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015

Kontaktna oseba: dr. Katarina Rojko; info@fame.si