Projekti

Aktualno

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Evalvacija IEP

Med novembrom 2014 in januarjem 2015 je IEP evalviral Fakulteto za medije in izdal izjemno pozitivno oceno. Več v poročilu IEP.

DELAVNICA: Evalvacijski procesi na FaM v letu 2014 – 2015 in predlogi za izboljšave

Delavnica je potekala v petek, 20. 2. 2015 in soboto, 21. 2. 2015 na Fakulteti za medije. Šlo je za usposabljanju, namenjenemu notranjim deležnikom fakultete (strokovni, pedagoški in raziskovalni kader ter študenti). V letu 2014 se je na Fakulteti za medije pričel evalvacijski proces s strani Institutional Evaluation Programme (evalvatorji IEP so FaM obiskali konec novembra 2014 in konec januarja 2015), v istem obdobju pa je potekala tudi zunanja evalvacija FaM s strani NAKVIS (evalvatorji NAKVIS so FaM obiskali januarja 2015). V okviru obeh procesov smo dobili tudi povratne informacije o zunanji perspektivi delovanja FaM – namen prvega dela delavnice je bila razprava o ugotovitvah evalvacije in načinih udejanjanja predlaganih priložnosti za izboljšave. Drug del je bil namenjen programski prenovi študijskih programov Mediji in novinarstvo (visokošolski strokovni študijski program in magistrski študijski program). 

Delavnica: Akademski standardi in kakovost na FaM: retrospektiva & vizija

Delavnica je potekala v četrtek, 12. 6. 2014 in petek, 13. 6. 2014 na Fakulteti za medije. Namenjena je bila usposabljanju, namenjenemu notranjim deležnikom fakultete (strokovni, pedagoški in raziskovalni kader ter študenti). Namen delavnice je bil:

 1. kritično obravnavati programske ponudbe na FaM in predlogi za izboljšave
 2. kritična obravnava pedagoškega procesa na FaM in predlogi za izboljšave
 3. opredeliti organizacijsko podporo k pedagoškemu procesu na FaM
 4. razprava o strateških ciljih fakultete v obdobju 2015-2020
 5. evalvacija raziskovalnega dela
 6. raziskovalni in razvojni program Inštituta za medije
 7. krepitev povezovanja raziskovalnega in pedagoškega dela
 8. sodelovanje z zunanjimi deležniki

Delavnica: Sodelovanje z delodajalci

Delavnica je potekala 4. 6. 2014 v prostorih FaM. Namenjena je bila vzpostavljanju dialoga s potencialnimi delodajalci študentov Fakultete za medije, vključujoč deležnike iz gospodarstva in negospodarstva. Cilji delavnice:

 1. predstavitev obstoječih aktivnosti povezovanja s trgom dela na fakulteti
 2. razprava o možnih izboljšavah na področju sodelovanja fakultete z delodajalci
 3. kakšen kader potrebujejo delodajalci?
 4. predstavitev programske ponudbe, znanja in kompetenc študentov FaM
 5. razprava o ustreznosti študijskih programov in usklajevanju s potrebami na trgu delovne sile.

Delavnica: Evalvacijski procesi na Fakulteti za medije: presoja obstoječega stanja in predlogi za izboljšave

Delavnica je potekala 19. 12. 2013 v prostorih Fakultete za medije. Šlo je za usposabljanje, namenjeno notranjim deležnikom fakultete (strokovni, pedagoški in raziskovalni kader ter študenti).

Namen delavnice:

 1. kritično obravnavati in ovrednotiti obstoječe instrumente merjenja kakovosti na FaM;
 2. postopke merjenja kakovosti na FaM;
 3. celostno obravnava procesa samoevalvacije na FaM z vidika vseh relevantnih notranjih deležnikov fakultete in
 4. oblikovati nabor predlogov možnih ukrepov za stalno izboljševanje instrumentov in postopkov merjenja kakovosti, procesov samoevalvacije in zagotavljanja aktivne participacije relevantnih notranjih deležnikov v teh procesih.

Delavnica: Informacijski tokovi, komuniciranje z relevantnimi deležniki in uporaba IKT na Fakulteti za medije

Delavnica je potekala 5. 12. 2013 v prostorih FaM. Namenjena je bila strokovnemu kadru Fakultete za medije. Cilji delavnice:

 1. kritična obravnava in ovrednotenje obstoječih sistemov in procesov komuniciranja (z internimi in zunanjimi deležniki) na FAM
 2. obravnava uporabe IKT v procesih komuniciranja z javnostmi (notranjimi in zunanjimi) fakultete
 3. oblikovanje nabora predlogov možnih ukrepov za stalno izboljševanje uporabe informacijskih kanalov z namenom zagotavljanja kakovosti sistemov komuniciranja na FaM.