Pogoji za vpis podiplomski študij - Mediji in novinarstvo (študijsko leto 2017/2018)

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:

  • Kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
  • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004 z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom);
  • Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS), Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
  • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

 

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE oz. VPIS V VIŠJI LETNIK

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je med študijskimi programi možen prehod v študijski program druge stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko v 2. letnik magistrskega študija Mediji in novinarstvo vpišejo diplomanti sorodnih programov iste stopnje, ki skladno s 6. členom Meril za prehode:

  1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primernih kompetenc in
  2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu) iz zaključenega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo.

Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v 2. letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FAM.

Kot sorodni programi se štejejo družboslovni in informacijski študijski programe ter upravne in poslovne vede.