Pogoji za vpis v podiplomski študij v študijskem letu 2019/2020

1. Pogoji za vpis v magistrski študij program druge stopnje Mediji in novinarstvo

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004 z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom);
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS), Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

1.1. Vpis po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je med študijskimi programi možen prehod v študijski program druge stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko v 2. letnik magistrskega študija Mediji in novinarstvo vpišejo diplomanti sorodnih programov iste stopnje, ki skladno s 6. členom Meril za prehode:

1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primernih kompetenc in

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu) iz zaključenega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo.

Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v 2. letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FAM.

Kot sorodni programi se štejejo družboslovni in informacijski študijski programe ter upravne in poslovne vede.

2. Pogoji za vpis v magistrski študijski program druge stopnje Strateško komuniciranje

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004 z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom);
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS), Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

2.2. Vpis po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • Izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program
 • Obseg razpoložljivih mest
 • Letnik ali semester v prejšnjem študijskem programu, v katerem v skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program druge stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Strateško komuniciranje lahko vpiše:

1. Diplomant univerzitetnega študijskega programa z ustreznih strokovnih področij: družboslovne vede, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede, ki se jim ob vpisu v študijski program praviloma prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti obveznih in izbirnih predmetov 2. letnika študijskega programa Strateško komuniciranje. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

2. Diplomant univerzitetnega študijskega programa z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS), Struktura slovenske družbe (6 ECTS) in Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). Omenjeni predmeti so akreditirani in se izvajajo v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo (program 1. stopnje) na Fakulteti za medije. Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti obveznih in izbirnih predmetov 2. Letnika študijskega programa Strateško komuniciranje. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede.

3. Pogoji za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje Strateško komuniciranje

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše:

 • Kdor je končal dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • Kdor je končal študijski program II. bolonjske stopnje;
 • Kdor je končal študijski program iz četrtega odstavka 36. Člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij) in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih meril ima enako težo. V primeru, da študijski program ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edino merilo šteje povprečna ocena magistrskega študija.

3.1. Vpis po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno, skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko listino študijskega programa III. Stopnje iz Strateškega komuniciranja.

Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu III. Stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. Na tej podlagi se vpišejo v neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Skladno z 2. alinejo 16. člena istega zakona morajo diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, do vpisa v 2. letnik doktorskega študijskega programa opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS, ki obsegajo naslednje predmete: Sodobne teorije medijev (6 ECTS), Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah (6 ECTS), Anketno raziskovanje (6 ECTS), Mediji in demokracija (6 ECTS) in Multimedijski sistemi (6 ECTS).

Fakulteta za medije v študijskem letu 2018/2019 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.

3. Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od elektronske oddaje prijave v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

- prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

- prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Postopki za prijavo so na voljo na www.fame.si/vpis ali po telefonu na telefonski številki

01/ 520-2160 (vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro).