Pogoji za napredovanje v programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

  • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik
  • iz upravičenih razlogov ne diplomira v predvidenem času
  • študentka v času študija rodi.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Študentje imajo možnost, da vpišejo absolventski staž po drugem letu študija na magistrski stopnji. Tisti, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik magistrskega študija, imajo po zaključku letnika prav tako možnost vpisati absolventski staž. Magistrsko delo študent prijavi v 4. semestru študija. Potrjena tema magistrskega dela je pogoj za vpis absolventskega staža.

Od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje veljajo spremembe glede napredovanja po programu:

Študenti, vpisani v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavili pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, jim status preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Študenti, vpisani v študijske programe prve in druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavljali pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje, ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer. 

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01/52 02 160 ali si sami preberete v Pravilniku o napredovanju po študijskem programu in dokončanju študija na Fakulteti  za  medije.