Podiplomski študij Strateško komuniciranje

Pogoji za vpis

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše:

  • Kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu)
  • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004 z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom);
  • Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
  • Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004 z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE oz. VPIS V VIŠJI LETNIK

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

  • Izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program
  • Obseg razpoložljivih mest
  • Letnik ali semester v prejšnjem študijskem programu.

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program druge stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Strateško komuniciranje lahko vpiše:

  1. Diplomant univerzitetnega študijskega programa z ustreznih strokovnih področij: družboslovne vede, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede, ki se jim ob vpisu v študijski program praviloma prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti obveznih in izbirnih predmetov 2. letnika študijskega programa Strateško komuniciranje. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.
  2. Diplomant univerzitetnega študijskega programa z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS), Struktura slovenske družbe (6 ECTS) in Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). Omenjeni predmeti so akreditirani in se izvajajo v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo (program 1. stopnje) na Fakulteti za medije. Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti obveznih in izbirnih predmetov 2. Letnika študijskega programa Strateško komuniciranje. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede.