Podiplomski študij Strateško komuniciranje

Splošne kompetence

Študenti/ke bodo v okviru magistrskega študija Strateško komuniciranje pridobili naslednje splošne kompetence:

 • spodobnost kompleksne analize kulturnih in družbenih procesov,
 • sposobnost oblikovanja kompleksnih in izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov,
 • sposobnost identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev,
 • sposobnost doseganja strokovne odličnosti na podlagi visoke ravni avtonomnosti, (samo)kritičnosti, (samo)refleksivnosti in (samo)evalviranja,
 • strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, sposobnost ponujanja rešitev za izboljšanje stanja,
 • ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nekriminatornosti  in multikulturnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje na različnih ravnem v medkulturnem okolju,
 • sposobnost inovativne uporabe in kombiniranja raziskovalnih empiričnih metod,
 • sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa,
 • sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki pubilikacij v mednarodni znanstveni periodiki,
 • sposobnost uporabe kompleksnejših oblik znanj v praksi,
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, gospodarstvo, nevladne organizacije) ter zmožnost strpnega dialoga.