Magistrski študij Strateško komuniciranje

Splošne kompetence

Študenti/ke bodo v okviru magistrskega študija Strateško komuniciranje pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost kompleksne analize kulturnih in družbenih procesov;
 • sposobnost oblikovanja kompleksnih in izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • sposobnost identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev;
 • sposobnost doseganja strokovne odličnosti na podlagi visoke ravni avtonomnosti (samo)kritičnosti, (samo)refleksivnosti in (samo)evalviranja;
 • strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, sposobnost ponujanja rešitev za izboljšanje stanja;
 • ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nediskriminatornosti in multikulturnosti;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje na različnih ravneh v medkulturnem okolju;
 • sposobnost inovativne uporabe in kombiniranja raziskovalnih empiričnih metod;
 • sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa;
 • sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki;
 • sposobnost uporabe kompleksnejših oblik znanj v praksi;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, gospodarstvo, nevladne organizacije) ter zmožnost strpnega dialoga.