Magistrski študij Strateško komuniciranje

Magistrski študij Strateško komuniciranje

Na Fakulteti za medije smo pričeli z izvajanjem popolnoma novega podiplomskega študijskega programa Strateško komuniciranje v študijskem letu 2014/2015.

Stopnja( in vrsta) programa: podiplomski strokovni študijski program (magistrski), 2. bolonjska stopnja
Trajanje: dve (2) leti
Strokovni naslov pridobljen po zaključku študija: magister oz. magistrica strateškega komuniciranja

Cilj magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje je poznavanje in obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju komunikologije in povezanih disciplin. Na podlagi tega bodo študenti usposobljeni za strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere ter za delo na raziskovalnem področju.

Študijski program je zasnovan tako, da študentom nudi splošno relavantno teoretično in metodološko znanje. Vzporedno s tem bodo lahko izbirali med predmeti, ki bodo razumevanje problematike komuniciranja poglobili s specifičnih zornih kotov disciplin, kot so: pravo, podjetništvo in management, sociologija, politologija in informatika.


Študijski proces se izvaja v Ljubljani, Leskoškova 12 in Leskoškova 9e.

Prvi trije semestri so namenjeni izvajanju predmetov, pri čemer vsak semester sestoji iz petih predmetov, medtem ko je četrti semester namenjen delu študentov na izdelavi magistrske naloge. Program temelji na dveh stebrih predmetov:   • obvezni predmeti, ki pomenijo nadgraditev teoretičnih in praktičnih znanj, pridobljenih na dodiplomski stopnji in so temelj za študijski, raziskovalni in praktični angažma podiplomskih študentov;
  • izbirni predmeti, ki jih študent izbere bodisi med predmeti, ki se izvajajo v okviru programa, bodisi med relevantnimi predmeti, ki se izvajajo v okviru drugih družboslovnih in humanističnih programov domačih ali tujih visokošolskih institucij in ki pomenijo izostritev njegovega profesionalnega profila.

Med obveznimi predmeti najdemo tri teoretske, dva metodološka, pet disciplinsko specifičnih predmetov in predmet Medijsko pravo. V naboru izbirnih predmetov je osem teoretskih, trije metodološki in šest disciplinsko-specifičnih predmetov.

Študij bo obsegal organizirano študijsko delo, to je: predavanja, vaje, laboratorijske vaje in druge študijske oblike ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in mentorji. Pomembna sestavina programa je samostojno delo študentov, ki zajema: študij literature, izdelavo seminarskih in rojektnih nalog, sodelovanje v raziskovalnih in delovnih projektih, pripravo na predstavitvah in njihove izvedbe, priprava in preverjanje znanja, izdelava magistrske naloge.

V magistrskemu delu, kateremu je posvečen četrti semester, študent na osnovi pridobljenega znanja in kompetenc pod vodstvom mentorja preuči izbrani pojav ali problem s področja strateškega komuniciranja.

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

Po uspešno zaključenem študiju se pridobi strokovni naslov magister strateškega komuniciranja oziroma magistrica strateškega komuniciranja.

Predstavitvena knjižica 2020/2021