Magistrski študij Mediji in novinarstvo

Magistrski študij

Magistrski študijski program Mediji in novinarstvo

Stopnja( in vrsta) programa: podiplomski strokovni študijski program (magistrski), 2. bolonjska stopnja
Trajanje: dve (2) leti
Strokovni naslov pridobljen po zaključku študija: magister oz. magistrica medijske produkcije

Cilj magistrskega programa Mediji in novinarstvo je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji.

Program sega na področja kot so sociologija, novinarstvo, filozofija, kulturologija, politične vede, ekonomija in menedžment, politične vede, komunikologija, evropske študije, informatika, računalništvo, tehnične vede in umetnost. Prvi trije semestri so namenjeni izvajanju predmetov, pri čemer vsak semester sestoji iz petih predmetov, medtem ko je četrti semester namenjen delu študentov na izdelavi magistrske naloge. Program temelji na dveh stebrih predmetov:   • obvezni predmeti, ki pomenijo nadgraditev teoretičnih in praktičnih znanj, pridobljenih na dodiplomski stopnji in so temelj za študijski, raziskovalni in praktični angažma podiplomskih študentov; 

  • izbirni predmeti, ki jih študent izbere bodisi med predmeti, ki se izvajajo v okviru programa, bodisi med relevantnimi predmeti, ki se izvajajo v okviru drugih družboslovnih in humanističnih programov domačih ali tujih visokošolskih institucij in ki pomenijo izostritev njegovega profesionalnega profila.

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

Po uspešno zaključenem študiju se pridobi strokovni naslov magister medijske produkcije oziroma magistrica medijske produkcije.

Predstavitvena knjižica 2019/2020