Organiziranost

VODSTVO FAKULTETE ZA MEDIJE

Dekan
prof. dr. Borut Rončević

Prodekanja za študijske in študentske zadeve
Doc. dr. Petra Kleindienst

Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
Doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Prodekan za mednarodno dejavnost
Prof. dr. Matevž Tomšič

Prodekan za finančne in gospodarske zadeve
Doc. dr. Matjaž Škabar

 

ORGANI FAKULTETE ZA MEDIJE

SENAT

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Izvoli ga akademski zbor. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter študentje. Senat obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj šole, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane na pedagoško in raziskovalno dejavnost šole.

Člani senata Fakultete za medije so:

 • doc. dr. Matjaž Škabar,
 • red. prof. dr. Matej Makarovič,
 • red. prof. dr. Matevz Tomšič,
 • red. prof. dr. Dejan Jelovac,
 • doc. dr. Bernard Nežmah,
 • izr. prof. dr. Andrej Kovačič,
 • Tim Zidar (predstavnik študentov),
 • Jaka Čelhar (predstavnica študentov),
 • Suzana Križ (predstavnica študentov).

Delovna telesa senata:

 • Komisija za študijske in študentske zadeve
 • Komisija za raziskovalno dejavnost
 • Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije
 • Komisija za samoevalvacijo

UPRAVNI ODBOR
UO je organ upravljanja fakultete. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v skladu s Statutom. Upravni odbor sprejema statut in druge akte fakultete. Upravni odbor imenuje dekana, prodekane in predstojnike organizacijskih enot fakultete.

AKADEMSKI ZBOR
Akademski zbor je organ pedagoških delavcev fakultete, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete. Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete. Člane študentskega sveta izvolijo vsako leto v oktobru študenti vsakega letnika na matični fakulteti in v študijskih središčih z javnim glasovanjem z večino glasov. Istočasno študenti izvolijo tudi predstavnike študentov za akademski zbor, upravni odbor in senat.