VPIS KOT OBČAN

VPIS KOT OBČAN

Bi si želeli opraviti samo določene predmete iz študijskih programov ali pa bi si želeli čim prej opraviti diferencialne izpite, ki so pogoj za vpis na željeni program?
V tem primeru se lahko na Fakulteto za medije (v nadaljevanju: fakulteta) kadarkoli med letom vpišete kot občan.

Kaj pomeni biti vpisan kot občan?

Občan je oseba, ki nima statusa študenta , kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete.
Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program.
Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente te fakultete. V kolikor s tem pravilnikom pravice in obveznosti občana niso posebej določene, se za občana smiselno uporabljajo veljavni pravilniki fakultete.

Koliko predmetov lahko občan opravi v enem študijskem letu?

Občan lahko v enem študijskem letu opravi največ 4 predmete istega letnika in neomejeno število diferencialnih izpitov. Občan ne more prijaviti teme zaključne naloge.

Ali lahko občan zaključi študij?

Občan ne more dokončati celotnega študijskega programa in pridobiti javno veljavne izobrazbe, ne da bi bil vanj vpisan kot študent. V kolikor želi občan zaključiti študij kot študent in pridobiti javno veljavno izobrazbo, se mora obvezno vpisati kot študent vsaj v zaključni letnik določenega študijskega programa, pri čemer mora 60 % študijskih obveznosti zaključnega letnika (brez zaključnega dela) opraviti kot študent.

Ali lahko občan uveljavi obveznosti ob vpisu kot študent? Kako to stori?

V kolikor želi občan opravljene študijske obveznosti uveljavljati ob vpisu kot študent, mora ob prijavi priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih kot občan. Na podlagi tega potrdila se vrednost opravljenih obveznosti odšteje od vrednosti šolnine. Ob vpisu je občan oproščen stroškov postopka priznavanja opravljenih obveznosti.

Kakšni so pogoji za vključitev v študij kot občan?

Oseba se lahko kot občan vključi v izobraževanje v študijske programe prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje, če izpolnjuje pogoje za vpis na študij prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje. Pogoji za vpis so navedeni pri opisih posameznih programih.

Kakšni so pogoji za dokončanje študijskih obveznosti?

Pogoj za dokončanje posameznih predmetov oziroma delov programov so opravljene vse študijske obveznosti, predvidene za zaključek predmeta oziroma dela programa, ki prinesejo zahtevano število kreditnih točk (ECTS). Po opravljenih študijskih obveznostih prejmete Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih ECTS. Potrdilo lahko uveljavite ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na FAM. 

VPIS – KAKO SE VPIŠEM KOT OBČAN?

Postopek:
a) Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite.
b) Priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi (trenutno zadostuje samo fotokopija).
c) Prijavo z dokazilom pošljete skenirano na referat@fame.si

Na podlagi prejete dokumentacije vas fakulteta povabi na vpis. Ob povabilu na vpis prejmete uporabniško ime in geslo za dostop do le-tega. V spletnem referatu morate izpolniti in podpisati (z miško) vpisni list in pogodbo, ki se vam bo avtomatsko kreirala. Na e-mail boste prejeli račun za plačilo vpisnine.

Kako se prijavite na izpite?

Prijavnico na izpit (ki jo prejmete v Referatu FAM) pošlje občan na e-naslov  vsaj 7 delovnih dni pred izpitnim rokom. Za datum prijave se šteje dan, ko je prijavnica prispela v Referat. Referat na podlagi prijave občana izda račun. Račun mora biti poravnan vsaj 4 delovne dni pred izpitnim rokom. Potrdilo o plačilu pošlje občan v Referat. Plačilo posameznih izpitov se izvede pred vsakim razpisanim izpitnim rokom. 

Koliko stanejo izpiti?

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. V ceno je všteto trikratno opravljanje izpita. Diferencialni izpiti na dodiplomskem študiju in na podiplomskem  znašajo 150,00 eur. Cena posameznih obveznih in izbirnih predmetov, ki bi jih radi opravili iz posameznega študijskega programa, se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Plačilo posameznih izpitov se izvede pred vsakim razpisanim izpitnim rokom. 
Izpit lahko poravnate na dva načina:
a) kot samoplačnik
b) če bo plačnik stroškov podjetje, nam boste na elektronski naslov: referat@fame.si posredovali vse podatke podjetja za izstavitev računa (popolni naziv, naslov in davčno številko)