O FAKULTETI

Fakulteta za medije – izobraževanje sodobnih medijskih ustvarjalcev

Mediji spadajo med najbolj dinamične in hitro spreminjajoče se segmente sodobne družbe. Tej dinamiki morajo slediti tudi snovalci študijskih programov, namenjenih izobraževanju ustvarjalcev medijskih vsebin in preučevanju medijev. Fakulteta za medije s svojima študijskima programoma – visokošolskim strokovnim in magistrskim programom Mediji in novinarstvo – sledi najsodobnejšim svetovnim trendom, v slovenskem prostoru pa predstavlja precejšnjo novost. Programa ponujata študentom kombinacijo znanj in veščin z različnih področij, od družboslovja do tehnike, ki jih bodo usposobila za ustvarjanje kvalitetnih medijskih vsebin. Cilj tovrstnega izobraževanja je namreč formiranje vsestransko izobraženega medijskega človeka, ki ga bo zaznamovala odličnost pri produkcijskem in vodstvenem delu. Naši predavatelji so izkušeni praktiki in raziskovalno podkovani analitiki dogajanja na medijskem področju. Predavanja, seminarji in konzultacije se prepletajo s praktičnim delom. Fakulteta za medije razpolaga z najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko opremo in izkušenimi mentorji, ki študentom omogočajo ustvarjanje različnih medijskih vsebin.

… diplomant ali magister medijske produkcije…

Visokošolski strokovni program Mediji in novinarstvo traja tri leta. Po njegovem uspešnem zaključku pridobi študent/ka naziv diplomant/ka medijske produkcije. Študentje bodo pridobili družboslovno znanje in potrebne izkušnje, znanja in veščine, povezane z različnimi vidiki ustvarjanja medijskih vsebin, kot so avdio-video produkcija, fotografija, računalniška grafika, oblikovanje spletnih vsebin itd.  To se še posebej nanaša na usposobljenost za oblikovanje in posredovanje medijskih vsebin na podlagi uporabe najsodobnejših tehnologij. Magistrski program pomeni kvalitativno nadgradnjo dodiplomskega programa. Traja dve leti, po uspešnem zaključku študija pa pridobi študent/ka naziv magister/ica medijske produkcije. Program opremlja študenta s specifičnimi menedžerskimi, organizacijskimi in raziskovalnimi znanji, potrebnimi za delo na področju medijske produkcije. S pomočjo pridobljenih kompetenc bodo sposobni zasedati različne vodstvene in ostale visoko strokovne funkcije (uredniki, novinarji, producenti, koordinatorji medijskih projektov itd.).

… magister strateškega komuniciranja ali doktor znanosti iz področja komunikologije…

Magistrski študijski program Strateško komuniciranje traja dve leti. Po uspešnem zaključku pridobi študent/ka naziv magister/magistrica strateškega komuniciranja. Študenti bodo pridobili znanja in veščine na področju komunikologije in povezanih disciplin, na podlagi katerih bodo usposobljeni za strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere ter za delo na raziskovalnem področju. Program je zasnovan tako, da študentom nudi splošno relevantno teoretično in metodološko znanje.

Doktorski študijski program Strateško komuniciranje traja tri leta. Po uspešno zaključenem študiju pridobi kandidat/ka naziv doktor/ica komunikologije. Cilj doktorskega študijskega programa Strateško komuniciranje je usposobiti kandidate za raziskovalno delo v znanstveno-raziskovalni sferi ter strokovno delo na strateških področjih sodobne družbe (politika, gospodarstvo, mediji). Program pri posamezniku razvija kompetence za kompleksno delovanje v različnih okoljih ter povezovanje izkušenj, pridobljenih skozi interakcije v spreminjajočih se družbenih situacijah.

…pripravljen za zahtevno in odgovorno delo

Prepričani smo, da se bodo našim študentom ponujale široke zaposlitvene možnosti v okviru Slovenije in EU, predvsem zaradi posrečene kombinacije uporabnih interdisciplinarnih znanj in praktičnih veščin. Potencialne zaposlitvene možnosti so v medijih vseh vrst, tako tiskanih kot elektronskih, v novih medijih, v oglaševalskih agencijah, PR službah v gospodarstvu in negospodarstvu, v video-produkciji, v založništvu, v raziskovalno-razvojnih oddelkih oz. centrih v gospodarstvu in negospodarstvu, v podjetjih za oblikovanje in računalniško grafiko, v državni upravi, v šolstvu, v civilni družbi in v mednarodnih ustanovah. Povsod tam torej, kjer je za uspešno delo potrebna celovito izobražena medijska osebnost.  

VIZIJA

Fakulteta za medije = pot do uspeha v svetu medijev.

POSLANSTVO

Ustvarjanje in prenos vrhunskega znanja na področju medijskih študij in produkcije.

Svoje poslanstvo Fakulteta za medije vidi v tem, da študentom nudi raznovrstne, privlačne in inovativne študijske programe, ki predstavljajo dobro osnovo za uspešno kariero na različnih profesionalnih področjih. Fakulteta s svojim pedagoškim in raziskovalnim delom izobražuje strokovnjake s širokim in uporabnim družboslovnim in tehničnim znanjem, ki je nadgrajeno z bolj specifičnimi medijskimi znanji in veščinami. Specifična teža fakultete se zrcali v iskanju prave mere med znanstveno raziskovalnim in praktično uporabnim pristopom, ter med družboslovno in inženirsko-tehnološko držo na področju medijske produkcije. Na ta način prispeva k dejavnemu razvoju področja medijev in novinarstva.

Vrednote organizacijske kulture: odličnost, odgovornost, ustvarjalnost, razvoj, resnicoljubnost, svoboda, odprtost, zaupanje, pozitivno razmišljanje, aktivnost

Strateške usmeritve:

  • zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja
  • skrb za zaposljivost diplomantov (delovna praksa, aplikativni projekti, v povezavi z okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.)
  • razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj
  • razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja
  • prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno
  • vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže
  • razvoj kadrov
  • družbeno odgovorno delovanje