Doktorski študij Strateško komuniciranje

Zaposlitvene možnosti

Prehoda v družbo znanja se ne da ločiti od razvoja informacijske družbe. Zato upravičeno pričakujemo povečano povpraševanje po najvišje izobraženih profilih na področju komuniciranja, medijev in novinarstva. To sicer ne pomeni, da bi bilo povpraševanje po tovstnih profilih množično, je pa zato toliko bolj relevantno za razvoj slovenske družbe, ki je odvisen od dobro izobraženih raziskovalcev in managerjev v okviru znanstveno-raziskovalnih organizacij, javne uprave, lokalne samouprave, nevladnih organizacij in gospodarstva, predvsem medijev in novinarstva. Na vseh omenjenih področjih so za reševanje visoko kompleksnih problemov nujno potrebni inovativni pristopi.

V tem smislu pridejo v poštev predvsem naslednja tipična področja zaposlovanja:

  1. V samih znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih organizacijah na področju družboslovja bo doktorski profil samoumevno potreben, najprej z vidika pedagoškega in raziskovalnega dela. Hkrati se od operativnega jedra teh organizacij pričakuje visoko stopnjo inovativnosti, samostojnosti in vodstvenih sposobnosti v raziskovalno-razvojnem delu in vrhunske sposobnosti za prenos znanja, po eni strani na mlajše raziskovalce in študente, po drugi strani pa v gospodarstvo in k drugim relevantnim uporabnikom.
  2. V gospodarskih družbah, še posebno večjih, bo doktorski profil s področja komuniciranja in novinarstva pomemben za samostojno ekspertno in/ali raziskovalno delo in/ali vodenje raziskovalnih ali ekspertnih skupin, še posebno na področjih zahtevnejšega raziskovanja trga, javnega mnenja, zahtevnejših stikov z javnostmi, ter najzahtevnejših organizacijskih in kadrovskih vprašanj.
  3. V javni upravi, lokalni samoupravi, v mednarodnih institucijah in v nevladnih organizacijah bodo doktorski profili s področja komuniciranja kompetentni za oblikovanje javne politike na področju strateškega komuniciranja, medijev in novinarstva. Hkrati bodo razvijali rešitve na področju organizacijskih, komunikacijskih, kadrovskih in drugih zadev, kjer so potrebne inovativne rešitve, oprte na aplikacijo najbolj kompleksnih teoretskih znanj. V poštev pride tako ekspertno svetovanje na ravni organizacije, kot tudi svetovanje na ravneh, ki vključujejo posamične vidike usmerjanja družbe in njenih podsistemov na makro-ravni.