Doktorski študij Strateško komuniciranje

Pogoji za vpis

1. Pogoji za vpis

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše:

  • Kdor je končal dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Kdor je končal študijski program II. bolonjske stopnje;
  • Kdor je končal študijski program iz četrtega odstavka 36. Člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij) in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih meril ima enako težo. V primeru, da študijski program ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edino merilo šteje povprečna ocena magistrskega študija.

2. Vpis po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno, skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko listino študijskega programa III. Stopnje iz Strateškega komuniciranja.

Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu III. Stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. Na tej podlagi se vpišejo v neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Skladno z 2. alinejo 16. člena istega zakona morajo diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, do vpisa v 2. letnik doktorskega študijskega programa opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS, ki obsegajo naslednje predmete: Sodobne teorije medijev (6 ECTS), Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah (6 ECTS), Anketno raziskovanje (6 ECTS), Mediji in demokracija (6 ECTS) in Multimedijski sistemi (6 ECTS).

Fakulteta za medije v študijskem letu 2018/2019 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.