Napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, oddati prijavo teme, ki jo potrdi Komisija ter oddati dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje s podpisom mentorja.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 KT ter obveznosti iz drugega letnika in opravljeno individualno delo drugega letnika v obsegu 60 KT. Opravljene obveznosti drugega letnika se ugotavljajo na podlagi mnenja mentorja, ki na podlagi individualnih razgovorov s študentom in predloženih gradiv oceni preliminarne rezultate njegovega individualnega dela.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

  • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik;
  • iz upravičenih razlogov ne doktorira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
  • študentka v času študija rodi.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.