Ocenjevanje in preverjanje znanja

Ocenjevanje znanja je del procesa poučevanja in učenja. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov študijskega programa. Na temelju ocenjevanja znanja bodo visokošolski učitelji in učiteljice, študentje in študentke prišli do rednih, sprotnih in kakovostnih informacij o  doseganju začrtanih kompetenc in zastavljenih ciljev študijskega programa.

V učnih načrtih posameznih predmetov bodo določeni načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagojeni so preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih dosežkih pri študiju in razvoju kompetenc. Zaradi zagotavljanja veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti in različnih metod poučevanja in učenja, bodo visokošolski učitelji pri posameznih predmetih uporabljali različne metode preverjanja in ocenjevanja znanja, pri čemer bo upoštevana tudi kakovost strukture in organizacije znanja.

Nameni ocenjevanja znanja so:

 • oceniti znanje in veščine študenta in študentke,
 • oceniti izdelek, ki je nastal v okviru študijskega dela,
 • s ponujanjem kakovostnih povratnih informacij o napredku in doseženih rezultatih motivirati študente in študentke k pridobivanju dodatnega znanja in veščin,
 • omogočiti vključitev v nadaljevanje izobraževanja in
 • pridobivati podatke za evalacijo opravljenega pedagoškega dela.

Kriteriji za ocenjevanje temeljijo na ciljih študijskega programa in predvidenih dosežkih študenta in študentke, ki so opredeljeni v posameznih učnih načrtih. Študentje in študentke so o elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja obveščeni ob začetku študijskega leta in pisno z učnim načrtom. Visokošolski učitelj bo študente v začetku leta seznanil z načrtom izvedbe predmeta ter s študijskimi obveznostmi ter z deleži, ki jih posamezne sestavine preverjanja ocenjevanja znanja prispevajo h končni oceni predmeta.

Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so:

 • kolokviji;
 • ustni izpiti;
 • pisni izpiti;
 • seminarske naloge oz. eseji;
 • ustne predstavitve;
 • praktične naloge oz. izdelki, portfolijo, dnevniki;
 • reševanje realnih problemov;
 • projekti, vrstniško ocenjevanje;
 • doktorska disertacija.

Opravljene obveznosti študentov in študentk se ocenjujejo z ocenami od 1 do 10.

Tabela 9: Ocenjevalna lestvica

Ocena Ocena po ECTS Razpon ocen v % Opis znanja
10            odlično A      excellent 95,6 - 100 % izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami
9           prav dobro B     very good 84,3 - 95,5 % nadpovprečno znanje, samo  z nekaj napakami
8           prav dobro C        good 70,8 - 84,2 % solidni rezultati
7               dobro D    satisfactory 59,6 - 70,7 % znanje z manjšimi napakami
6            zadostno E     sufficient 55 - 59,5 % znanje ustreza minimalnim kriterijem
5 - 1      nezadostno F          fail   znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

 

Fakulteta s posebnim pravilnikom podrobneje ureja postopke in pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja in postopke za priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v drugih programih na istem ali drugih visokošolskih zavodih.

Ocene iz ocenjevalne lestvice se pretvarjajo v ECTS sistem ocenjevanja. Za pozitivno oceno mora študent oz. študentka doseči najmanj 55 % zahtevanih točk.