Doktorski študij Strateško komuniciranje

Navodila za vpis

Vpis v doktorski študijski program Strateško komuniciranje

  • Kraj izvajanja študija: LJUBLJANA
  • Trajanje študija: 3 leta (zaključek z doktorsko disertacijo, III. bolonjska stopnja)
  • Naziv po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 47/98) pridobi po zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov doktor oz. doktorica znanosti.

1. Pogoji za vpis

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše:

  • Kdor je končal dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Kdor je končal študijski program II. bolonjske stopnje;
  • Kdor je končal študijski program iz četrtega odstavka 36. Člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij) in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih meril ima enako težo. V primeru, da študijski program ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edino merilo šteje povprečna ocena magistrskega študija.

2. Vpis po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno, skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko listino študijskega programa III. Stopnje iz Strateškega komuniciranja.

Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu III. Stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. Na tej podlagi se vpišejo v neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Skladno z 2. alinejo 16. člena istega zakona morajo diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, do vpisa v 2. letnik doktorskega študijskega programa opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS, ki obsegajo naslednje predmete: Sodobne teorije medijev (6 ECTS), Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah (6 ECTS), Anketno raziskovanje (6 ECTS), Mediji in demokracija (6 ECTS) in Multimedijski sistemi (6 ECTS).

Fakulteta za medije v študijskem letu 2018/2019 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.

3. Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od elektronske oddaje prijave v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

- prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

- prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Postopki za prijavo so na voljo na www.fame.si/vpis ali po telefonu na telefonski številki

01/ 520-2160 (vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro).

3.1 Aktualni prijavni roki:

  • rok za prvo prijavo: 12. 02. 2019 do 20. 03. 2019
  • rok za drugo prijavo: 25. 03. 2019 do 30. 09. 2019

Vpisni roki:

Vpis kandidatov se opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra 2019. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2019, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.

Več informacij kandidati lahko prejmejo na:

- spletni strani www.fame.si,

- prek elektronske pošte referat@fame.si

- po telefonu 01/520-2160 (vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro).

4. Informativni dnevi

FEBRUAR

Petek, 15. 2. 2019, ob 12.00 in 18.00

Sobota, 16. 2. 2019, ob 12.00 in 18.00

MAJ

Ponedeljek, 27. 5.2019, ob 12.00 in 18.00

AVGUST

Ponedeljek, 26. 8. 2019, ob 12.00 in 18.00

SEPTEMBER

Ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 12.00 in 18.00

Ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 12.00 in 18.00

Ponedeljek, 16. 9. 2019, ob 12.00 in 18.00

Ponedeljek, 23. 9. 2019, ob 12.00 in 18.00

Informativni dnevi bodo potekali na Leskoškovi cesti 12.

Možni so tudi individualni informativni dnevi ali svetovanje v zvezi s študijem, prijavo za vpis in postopkom priznavanja izobraževanja po predhodnem dogovoru prek telefona 01/520-2160 ali e-pošte referat@fame.si.