O fakulteti

Dogodki

Volitve v Študentski svet Fakultete za medije
4.11.2021

Na podlagi 5. člena Pravilnika o organizaciji in delu študentskega sveta FAM z dne 2.7.2021 in sklepa dekana št. 4-12/21-ASR z dne 12.10.2021

RAZPISUJEM

volitve v Študentski svet Fakultete za medije, ki bodo potekale v online izvedbi preko spletne učilnice Moodle dne 3.11. in 4.11.2021.

Predsednik Študentskega sveta Fakultete za medije razpisuje volitve za predstavnika študentov v Študentski svet FAM (v nadaljevanju: ŠS FAM), ki šteje od najmanj 4 člane do največ 10, pri čemer mora biti prednostno v ŠS FAM vsaj po en predstavnik vsakega študijskega programa, če ta kandidira na volitvah v ŠS FAM in če zanj glasuje vsaj en volivec. Če iz posameznega študijskega programa ne kandidira nihče, njegovo mesto zasede naslednji kandidat po številu prejetih glasov na študentskih volitvah.

Za izvedbo volitev imenujem tričlansko volilno komisijo v sestavi:

  • Anja Dular, predsednik
  • Lea Ardani, članica
  • Lara Humerca, članica

Volitve v ŠS bodo potekale po naslednjem postopku in pravilih:

  • Kandidacijski postopek je odprt do srede dne 22.10.2021 do 15.00 ure.
  • Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je v tekočem študijskem letu vpisan v posamezni letnik (ima status študenta!) oz. je absolvent letnika, za predstavništvo katerega kandidira.
  • Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v Moodlu ali na spletni strani FAM in mora vsebovati:

- ime in priimek kandidata,
- datum rojstva
- elektronski naslov;
- študijski program in letnik
- datum;
- lastnoročni podpis kandidata.

Nepopolne in nepravočasne kandidature bo volilna komisija zavrgla. Na volilni dan je zapovedan volilni molk. O kršitvah bo odločal volilni odbor ŠS FAM.

Kandidaturo se pošlje skenirano na e-naslov: [email protected]
V ŠS FAM lahko volijo svoje predstavnike vsi študenti, ki imajo na dan volitev status študenta FAM.
Ta razpis se objavi na spletni strani FAM in v spletni učilnici Moodle.


Nova Gorica, dne 14.10.2021
Tim Zidar, l.r.
Predsednik Študentskega sveta FAM

 

Razpis za volitve v ŠS FAM_2021_22

Obrazec_za_kandidaturo ŠS_FAM