Predmetno-specifične kompetence

Študenti/ke bodo v visokošolskem študijskem programu Mediji in novinarstvo pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • strokovno utemeljeno poznavanje in razumevanje družbene vloge medijev;
 • globlje razumevanje in ustrezno praktično obvladovanje tehnologij medijskega ustvarjanja;
 • poznavanje in obvladovanje procesov in tehnik kreativnega ustvarjanja medijskih vsebin;
 • sposobnost za reševanje konkretnih problemov s področja medijev in medijske produkcije z uporabo ustreznih metod, tehnik in postopkov;
 • sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi;
 • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij na področju medijev in zmožnost njihove interpretacije;
 • razumevanje metod kritične analize in razvoja ter njihova uporaba pri reševanju konkretnih  problemov pri delu v sodobnih medijih;
 • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju medijev s pomočjo reševanja teoretičnih, empiričnih ali praktičnih problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju medijev in medijske produkcije;
 • vzgoja in razvoj potrebe po samostojnem ustvarjanju na podlagi pridobljenih ustreznih strokovnih znanj in praktičnih veščin brez katerih je delovanje posameznikov in skupin v sodobnih medijskih organizacijah preprosto nemogoče;
 • vzgojitev primernih individualnih vrednot, vrlin in dobrih običajev kot tudi skupinskih vrednotnih sistemov, ki so nujni pogoj uspešnega delovanja sodobnih medijcev in medijev v razvitem svetu;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti potrebne za načrtovanje, usmerjanje, spodbujanje, nadziranje, ocenjevanje in nagrajevanje samostojnega, vestnega in profesionalnega dela in/ali ustvarjanja posameznikov in skupin znotraj medijskih organizacijah;
 • plodno komuniciranje z različnimi deležniki na področju medijev.