Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Pogoji za vpis dodiplomski študij (študijsko leto 2019/2020)

1. Pogoji za vpis

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,
  • kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati iz točk prve in tretje alineje izbrani po kriteriju:

- doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in

- splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).

Kandidati iz druge alineje pa bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi (50% točk) in

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku (50% točk).

1.1. Nadaljevanje študija po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu:

1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primernih kompetenc in

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu) iz zaključenega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo.

Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FAM. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa. Kot sorodni programi se štejejo študijski programi iz področja družboslovnih, humanističnih, poslovnih in upravnih ved ter tehničnih področij, ki so povezana z mediji.

Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:

  • kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
  • diplomant kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.

Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu:

1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primernih kompetenc in

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu) iz zaključenega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo.

Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FAM. Kot sorodni programi se štejejo študijski programi iz področja družboslovnih, humanističnih, poslovnih in upravnih ved ter tehničnih področij, ki so povezana z mediji.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Fakulteta za medije v študijskem letu 2019/2020 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi  vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugi držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani članic EU.