Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik dodiplomskega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:
A. kdor je opravil maturo,
B. kdo je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezen program za pridobitev srednje strokovne strokovne izobrazbe iz točke B) se upošteva program, ki po klasifikaciji Klasius-P-16 spada na enega izmed naslednjih področij: Področje 00; Področje 01; Področje 02; Področje 03; Področje 04; Področje 05; Področje 06; Področje 07; Področje 08; Področje 09; Področje 10; Področje 99.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk A., B. in C. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

V primeru omejitve vpisa pri vpisu v višji letnik (po merilih za prehode oziroma v skladu s postopki za hitrejše napredovanje) bodo kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno.
Nadaljevanje študija – Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji o hitrejšem napredovanju)

Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava pristojni organ fakultete ob upoštevanju veljavne nacionalne zakonodaje in pravnih aktov fakultete. Prehod med študijskimi programi je vpis:

 1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
 2. vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Vpis v 2. letnik

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 14/19; v nadaljnjem besedilu: Merila NAKVIS) in na podlagi Meril za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel senat fakultete (v nadaljnjem besedilu: Merila fakultete), se neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo lahko vpišejo:
a. Diplomanti višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program. Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ fakultete v skupnem obsegu največ 24 KT.
b. Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Vpis v 3. letnik

Skladno z Merili NAKVIS in Merili fakultete se neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo lahko vpišejo:

 • a. Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 01. 01. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program.
 • b. Diplomanti študijskih programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejetih pred 11.6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
 • c. Diplomanti (bolonjskih) visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program.
 • Kandidati iz točk a), b) in c) morajo opraviti diferencialne izpite iz določenih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.
 • d. Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Kot sorodni programi se štejejo študijski programi iz področja novinarstva, družboslovnih, informacijskih in komunikacijskih, umetniških in humanističnih, poslovnih in upravnih ved.