Napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.
Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

  • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik
  • iz upravičenih razlogov ne diplomira v predvidenem času
  • študentka v času študija rodi.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Študentje imajo možnost, da vpišejo absolventski staž po tretjem letu študija na dodiplomski stopnji.

Od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje veljajo spremembe glede prenehanja statusa študenta:

Študenti, vpisani v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavili pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, izgubijo pravico do absolventskega staža.

Študenti, vpisani v študijske programe prve in druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavljali pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje, ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer. 

Status študenta preneha, če študent:

  • diplomira,
  • ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • se izpiše,
  • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
  • je bil izključen,
  • dokonča podiplomski študij,
  • ne dokonča podiplomskega študija v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Več informacij lahko dobite na tel. št. 01/52021 60 dodaj še: ali na e-naslovu [email protected]